Tietoa laskurista

Onko liikkumisvalinnoilla merkitystä?

Liikenne tuottaa keskimäärin lähes neljänneksen pääkaupunkiseudun asukkaiden kasvihuonekaasupäästöistä (Lähde: Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti). Arkiliikenteessä teemme siis vaikuttavia päätöksiä joka päivä. Hiilidioksidipäästöt eivät kuitenkaan ole ainoa syy suosia kestäviä kulkumuotoja eli joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Jo pieni määrä lihasvoimalla säännöllisesti tehtyjä matkoja auttaa ylläpitämään hyvinvointia. Lisäksi matkojen yhdistely, ketjuttaminen ja karsiminen vapauttavat aikaa perheelle, ystäville ja harrastuksille. HSL:n laajan liikennetutkimuksen mukaan Helsingin seudun työssäkäyntialueen asukkaat käyttävät arkipäivänä liikkumiseen keskimäärin noin tunnin ja 10 minuuttia.

Julia 2030 -hanke

Laskuri on osa Julia 2030 hanketta, jonka tavoitteena on vähentää Helsingin seudun kasvihuonekaasupäästöjä ja nostaa esiin mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta sekä sopeutua sen seurauksiin. Julia 2030-hanke saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE+ -ohjelmasta (LIFE07 ENV/FIN/00145) Julia 2030 -hankkeen verkkosivut.

Päästökerrointen laskenta

Päästölaskelmissa on otettu huomioon bussien ja henkilöautojen polttoaineenkulutuksesta ja raideliikenteen sähkönkulutuksesta syntyvät päästöt (ei esim. öljynjalostuksessa tai voimalaitosten rakentamisessa syntyviä päästöjä). Ilmoitetut hiilidioksidipäästöt on ilmaistu CO2-ekvivalentteina, eli muiden kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta. Joukkoliikenteen päästöt on laskettu yhtä matkustajaa kohden.

Laskennassa on käytetty seuraavia keskimääräisiä hiilidioksidipäästökertoimia: henkilöauto 171 g/ajoneuvokm, bussi 73 g/henkilökm, raitiovaunu 0 g/henkilökm, metro 0 g/henkilökm, juna 0 g/henkilökm ja Suomenlinnan lautta 389 g/henkilökm. Suomenlinnan lautan päästöt vaihtelevat talven jäätilanteen mukaan. Päästökerroin on laskettu keskimääräisen jäätilanteen mukaan. Kävelyn ja pyöräilyn on katsottu olevan päästöttömiä kulkutapoja. Ihmisen hengittämisestä aiheutuvat marginaaliset hiilidioksidipäästöt ovat osa elollisen luonnon hiilen kiertokulkua eivätkä lisää ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta kuten fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt.

Bussien ja henkilöautojen päästöt perustuvat VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän tietoihin. Bussien keskimääräinen matkustajamäärä pääkaupunkiseudulla on 13 matkustajaa/bussi. Ruuhka-aikana bussien matkustajamäärät voivat alueesta riippuen olla huomattavasti korkeampia. Raideliikenteen (juna, metro, raitiovaunut) hiilidioksidipäästöttömyys perustuu niiden käyttämään vesivoimaan.

Henkilöauton päästöt on tietojen tarkempaa syöttöä varten laskettu eri-ikäisille ja -kokoisille autoille sekä polttoaineelle. Ajoneuvokilometriä kohden lasketut päästökertoimet ovat:

Bensiini Päästö CO2 [g/km] Polttoaineen kulutus [l/100 km]
Auton ikä Pieni auto Keskikok. auto Iso auto Pieni auto Keskikok. auto Iso auto
10+ vuotta 158 197 250 6,8 8,5 10,8
6-10 vuotta 152 199 245 6,5 8,5 10,6
0-5 vuotta 139 185 220 6,0 8,0 9,6
Diesel Päästö CO2 [g/km] Polttoaineen kulutus [l/100 km]
Auton ikä Pieni auto Keskikok. auto Iso auto Pieni auto Keskikok. auto Iso auto
10+ vuotta 146 161 199 5,5 6,2 7,7
6-10 vuotta 128 163 197 4,9 6,3 7,6
0-5 vuotta 120 153 187 4,7 5,9 7,4

Henkilöautojen päästökertoimet on toimittanut VTT. Mikäli käyttäjä tietää oman autonsa hiilidioksidipäästöt, hän voi myös syöttää ne suoraan laskuriin. Henkilöautomatkan pituus haetaan Googlen karttapalvelusta.

Kuvaile itseäsi – tietoja vertailutietojen laskennasta

Vertailuhenkilöt perustuvat tutkimukseen Helsingin seudun työssäkäyntialueen asukkaiden liikkumistottumuksista. Siinä selvitettiin, kuinka paljon ja millä kulkuneuvoilla alueen asukkaat liikkuvat. Lähteenä on käytetty HSL:n Laajan liikennetutkimuksen aineistoa. Vuosina 2007 ja 2008 toteutetussa haastattelututkimuksessa selvitettiin 7 vuotta täyttäneiden Helsingin seudun työssäkäyntialueen asukkaiden tavallisen arkipäivän liikkumistottumuksia. Tutkimukseen vastasi yli 20 000 henkilöä. HSL-alueen ulkopuolella asuville ei ole muodostettavissa vastaavanlaisia vertailuhenkilöitä.

Vertailuhenkilöiden liikkumistiedot ovat keskiarvoja taustatiedoiltaan yhtenäisen henkilöryhmän liikkumisesta. Vertailuhenkilöä määrittäviksi tiedoiksi (ikä, sukupuoli, asuinalue jne.) on valittu tekijöitä, joilla tiedetään olevan vaikutusta liikkumistottumuksiin.

Vertailuhenkilön liikennesuoritteen laskenta perustuu haastattelututkimuksen vastaajien ilmoittamien matkojen pituuksiin. Liikenteen päästöt on laskettu samalla tavalla kuin vastaajan omat arkiliikenteen ilmastopäästöt eli kertomalla kunkin kulkutavan yhteenlasketut kilometrit kyseisen liikennevälineen päästökertoimella.

Mitä useampien tekijöiden suhteen laajan liikennetutkimuksen aineistoa tarkastellaan, sitä pienemmäksi käyvät havaintomäärät. Tämän vuoksi joissain tapauksissa on jouduttu yhdistelemään esimerkiksi eri-ikäisiä vastaajia yhdeksi ryhmäksi. Yhdistelyistä huolimatta vertailuhenkilön tiedot perustuvat joissain tapauksessa alle kymmeneen havaintoon. Tämän vuoksi tyyppihenkilöiden liikkumistietoihin tulee suhtautua suuntaa antavina.

Lisätietoa Laajasta liikennetutkimuksesta löydät täältä.

Liikkumisen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja päästöjen tavoitetaso

Vertailuhenkilöiden päästöt kertovat liikkumisen päästöjen suuruusluokasta tarkasteluhetkellä, eivät tavoiteltavasta päästötasosta. Liikkumisen päästöjä tulee lähitulevaisuudessa vähentää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian mukaan pääkaupunkiseudun liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuoteen 2030 mennessä olla 20 % pienemmät asukasta kohti kuin vuonna 1990. Pääkaupunkiseudun ilmastoraportin mukaan vuosina 2007–2008 pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumisen hiilidioksidipäästöt olivat samaa tasoa kuin vertailuvuonna 1990. Ilmastostrategian tavoitteet tarkistettiin vuonna 2012.

Reittioptimointi ja -ehdotukset

Laskurissa käytetään joukkoliikennematkojen hakuihin Reittioppaan tietokantaa. Syöttämällä matkan lähtö- ja määräpaikan laskuri ehdottaa vaihtoehtoja joista voit valita käyttämäsi reitin. Haku toimii HSL-alueen (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi) sisäisillä matkoilla. Jos teet matkoja HSL-alueen ulkopuolelle, voit arvioida matkan pituudet itse ja syöttää matkojen yhteenlasketut pituudet kulkutavoittain.

Reittioppaan tietoja käytetään laskurissa myös vaihtoehtoisten reittien hakuun. HSL-alueen sisällä tehdylle automatkalle haetaan vaihtoehtoinen yhteys joukkoliikenteellä. Reittioptimoinnin tulokset näet tulossivulla.

Lupausten julkaisuperiaatteet

Käyttäjien jättämät lupaukset luetaan ja niitä julkaistaan Jälki-sivustolla. Mahdollisia laittomia, asiattomia tai hyvien tapojen vastaisia lupauksia ei julkaista.

E:
Suosin joukkoliikennettä omalla autolla ajamisen sijaan.
Tane:
En osta autoa jatkossakaan
Jouko:
käyttää käyttää hsl:llä, jos matka-aika on 30 min.
Moi:
kävellä ja pyöräillä enemmän. asun kuitenkin niin pienellä paikkakunnalla. liikuntaa lisää siis!
_valtsu:
Lupaan käyttää jatkossakin bussia auton sijaan.
Karcci:
Pyöräillä enemmän
Jennna:
olla käyttämättä autoa ja käyttää pyörää kun lumet ovat sulaneet :)